preskoči na sadržaj

XII. gimnazija Zagreb

 > Natječaji
Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice XII. gimnazije

Na temelju članka 126. stavak 1. i članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12,  94/13, 136/14 – RUSRH,152/14, 7/17, 68/18) i članka 28. i članka 58. Statuta XII. gimnazije od 19. ožujka 2019. godine; KLASA: 012-03/19-01/1; URBROJ:251-297-06-19-03, Školski odbor XII. gimnazije, dana 16. svibnja 2022. godine, raspisuje:

NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE

Ravnatelj/ica školske ustanove mora ispunjavati sljedeće nužne uvjete:
1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:
a) sveučilišni diplomski studij ili
b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
c) specijalistički diplomski stručni studij;
d) položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 157. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona.
2) uvjete propisane člankom 106. ovoga Zakona,
3) najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.

Dodatne kompetencije kandidata za imenovanje ravnatelja koje se vrednuju su: poznavanje stranog jezika, osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti, u izvorniku ili ovjerenoj preslici, sljedeću dokumentaciju: 1. životopis, 2. diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi, 3. domovnicu odnosno dokaz o državljanstvu, 4. dokaz o položenom stručnom ispitu odnosno da je osoba oslobođena obveze polaganja stručnog ispita, 5. dokaz o završenim pedagoškim kompetencijama za osobe koje su ih bile obvezne završiti, 6. dokaz o radnom iskustvu (potvrda ili elektronički zapis HZMO i potvrda školske ustanove o vrsti i trajanju poslova), ne starije od 30 dana od dana objave natječaja, 7. program rada za mandatno razdoblje, 8. uvjerenje nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od dana objave natječaja).

Kandidati  mogu priložiti dokaze o dodatnim kompetencijama ispravama, u originalu ili ovjerenoj preslici.

1. Poznavanje stranog jezika dokazuje se:

- javnom ispravom, odnosno potvrdom srednjoškolske ili visokoškolske ustanove,

- potvrdom ili drugom ispravom osobe ovlaštene za provođenje edukacije stranih jezika,

- potvrdom ili drugom ispravom ovlaštene fizičke ili pravne  osobe o izvršenom testiranju znanja stranog jezika

- drugom ispravom

2. Osnovne digitalne vještine:

- javnom ispravom, odnosno potvrdom srednjoškolske ili visokoškolske ustanove,

- potvrdom ili drugom ispravom ovlaštene fizičke ili pravne osobe za edukaciju u području informacijskih znanosti,

- potvrdom ili drugom ispravom ovlaštene fizičke ili pravne osobe o izvršenom testiranju poznavanja digitalnih vještina

- drugom ispravom,

3. Iskustvo rada na projektima:

- potvrdom ili ispravom o sudjelovanju u pripremi i provedbi pojedinih projekata

- osobnom izjavom kandidata u životopisu.

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka za svrhu provedbe natječajnog postupka i rezultata natječaja.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14 i 39/18) dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Osobe koje se pozivaju  na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  uz prijavu na natječaj dužne su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 49. stavka 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata koji su dostupni na sljedećoj poveznici na mrežne stranice Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od pet (5) godina.

Rok za podnošenje prijava kandidata je osam (8) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama i na mrežnim stranicama Škole.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je od: 20.5.2022. – 28.5.2022. godine.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od četrdeset i pet (45) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom poslati preporučenom  pošiljkom ili osobno dostaviti na adresu: XII. GIMNAZIJA, GJURE PREJCA 2, 10040 ZAGREB-DUBRAVA, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Natječaj za ravnatelja/icu - ne otvaraj“ .

 

     ŠKOLSKI ODBOR XII. GIMNAZIJE

    Predsjednica Školskog odbora:          

 

_______________________________                              

                        dr. sc. Andreja Marina, prof.

 

KLASA: 007-03/22-01/01                                                

URBROJ: 251-297-01                                                        

Zagreb, 16. svibnja 2022. godine


Odluka - radno mjesto nastavnik hrvatskog jezika - 1 izvršitelj/ica

Odluka o izboru kandidata  za radno mjesto nastavnik hrvatskog jezika - 1 izvršitelj/ica nalazi se u privitku ove objave.


Odluke - Radno mjesto spremačica - 1 izvšitelj/ica i radno mjesto tajnik/ica Škole

U privitku se nalaze odluke o izboru kandidata za radno mjesto spremačica - 1 izvršitelj i radno mjesto tajnik/ca Škole.


Odluka - Pomoćnik/ca u nastavi

U privitku se nalazi Odluka o izboru kandidata za pomoćnika/cu u nastavi objavljenom Javnom pozivu za nezaposlene osobe za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi u XII. gimnaziji - partneru u projektu „Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza IV. objavljenog 15. ožujka 2022. godine.


POZIV NA RAZGOVOR - RADNO MJESTO NASTAVNIK/CA HRVATSKOG JEZIKA

Povodom javnog natječaja objavljenog dana 9. ožujka 2022. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnim pločama XII. gimnazije za radno mjesto nastavnik/ica hrvatskog jezika na neodređeno, puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica, uz probni rok od 3 mjeseca s rokom za podnošenje prijava na Javni natječaj od 9. ožujka  2022. godine do 17. ožujka 2022. godine Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata u XII. gimnaziji obavještava prijavljene kandidate da će se postupak vrednovanja kandidata putem razgovora, održati:

29. ožujka 2022. godine (utorak), od  8,30 sati

na adresi škole: XII. gimnazija, Gjure Prejca 2, 10 040 Zagreb, u sobi  ravnateljice.

Kandidati koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave na javni natječaj te koji zadovoljavaju sve formalne uvjete natječaja bit će pozvani na razgovor na  (s naznakom točnog vremena) i putem kontakta (e-mail adresa, telefon i dr.) navedenog u prijavi na natječaj. Kandidat koji ne pristupi razgovoru u zakazanom terminu, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom u postupku.

Kandidati su pri ulasku u zgradu dužni pridržavati se epidemioloških mjera.

Tekst Javnog natječaja te Odluku o načinu, sadržaju i području vrednovanja kandidata,  možete vidjeti u privitku.

U Zagrebu, 23. ožujka 2022. godine.


Natječaj za radno mjesto tajnik/ica Škole od 23.2.2022.

U prilogu je Odluka i poziv na razgovor vezanu uz natječaj za radno mjesto tajnik/ica Škole od 23.2.2022.


JAVNI POZIV - POMOĆNIK/CA U NASTAVI

U sklopu projekta „Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza IV.“ temeljem poziva za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava pod nazivom "Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza IV.”, broj poziva: UP. 03.2.1.06 u okviru Europskog socijalnog fonda i Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ XII. gimnazija, Gjure Prejca 2, Zagreb partner u Projektu objavljuje

 Javni poziv

za nezaposlene osobe za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi u XII. gimnaziji - partneru u projektu „Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza IV.“

Projektom „Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza IV.“ predviđen je odabir i zapošljavanje osoba na poslovima pomoćnika u nastavi u osnovnim i srednjim školama Grada Zagreba - partnerima u projektu, a s ciljem povećanja socijalne uključenosti i integracije učenika s teškoćama u osnovnim i srednjim školama.

POMOĆNIK U NASTAVI

Broj traženih osoba: 1

Mjesto rada: XII. gimnazija, Gjure Prejca 2, 10 040 Zagreb

Radno vrijeme: nepuno radno vrijeme (35 sati tjedno)

Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno, nepuno radno vrijeme, za nastavnu godinu 2021./2022.

 

UVJETI:

- najmanje završena četverogodišnja srednja stručna sprema

- protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak

OPIS POSLOVA

Pomoćnik u nastavi je osoba koja pruža neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno-obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, pri uzimanju hrane i pića, u obavljanju higijenskih potreba, u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima. Poslovi pomoćnika u nastavi su: pomoć u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, pomoć u kretanju, pomoć pri uzimanju hrane i pića, pomoć u obavljanju higijenskih potreba, pomoć u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s učiteljima/nastavnicima te vršnjacima učenika u razredu te poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika.

DODATNA  ZNANJA I VJEŠTINE

Poštivanje različitosti, afinitet prema djeci s teškoćama u razvoju, otvorenost, odgovornost, fleksibilnost, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova, organiziranost, emocionalna stabilnost i dosljednost.

POŽELJNO

- osnovna razina znanja stranog jezika (engleski jezik, njemački jezik)

- iskustvo u volontiranju

- iskustvo u neposrednom radu s djecom s teškoćama u razvoju

- završena edukacija za posao pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati

Odabir će se izvršiti  uz pomoć stručnih metoda procjene kompetencija i osobina podnositelja/ica zahtjeva.

S kandidatom/kandidatkinjom izabranom za pomoćnika u nastavi /stručnog komunikacijskog posrednika, obrazovna ustanova – osnovna / srednja škola sklopit će pisani ugovor o radu u kojemu će biti utvrđeni poslovi, trajanje, tjedno zaduženje te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

Kandidat/kandidatkinja su prilikom prijavljivanja dužni dostaviti sljedeće dokumente:

- zamolbu za posao (vlastoručno potpisanu, navesti datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja te kontakt broj mobitela i elektronsku poštu)

- životopis (ukoliko postoji iskustvo u volonterskom radu potrebno je navesti: naziv institucije/udruge/tvrtke gdje je ono ostvareno, njegovo trajanje  ili navesti iskustvo u radu s djecom, poznavanje stranog/ih jezika i sl.),

- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj četverogodišnjoj stručnoj spremi),

-  uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

-  uvjerenje o položenoj edukaciji za posao pomoćnika u nastavi (ako je osoba posjeduje)

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a odabrani kandidati/kinje su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Javnog poziva podnose XII. gimnaziji na elektroničku adresu: barbara.aric@gmail.com  s naznakom Javni poziv za nezaposlene osobe za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi u XII. gimnaziji - partneru u projektu „Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza IV.“ od 15. ožujka do 21. ožujka 2022. godine na adresu ustanove: barbara.aric@gmail  putem elektroničke pošte.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

U skladu s Uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18), prijavom na Javni poziv osoba daje privolu za prikupljanje i obradu svih unaprijed navedenih osobnih podataka te privolu za testiranje za navedena radna mjesta, a sve u svrhu zapošljavanja.

Javni poziv biti će objavljen 15. ožujka 2022. godine na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Regionalnog ureda Zagreb i otvoren je do 21. ožujka 2022. godine.


Natječaj za radno mjesto nastavnik/ica hrvatskog jezika

XII. gimnazija objavljuje javni natječaj za radno mjesto:
 

Nastavnik/ica hrvatskog jezika - na neoodređeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno, 20 sati u nastavi) – 1 izvršitelj/ica, uz probni rad od tri mjeseca

Javni natječaji su objavljeni na mrežnim stranicama i oglasnim pločama XII. gimnazije i mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje dana 9. ožujak 2022. godine.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu:
XII. gimnazija, Gjure Prejca 2, 10 040 Zagreb, s naznakom ''za javni natječaj - nastavnik/ica hrvatskog jezika''

Rok za podnošenje prijava na javni natječaj: 9.3.2022.-17.3.2022. godine.
Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Tekst Javnog natječaja možete vidjeti u privitku.

U Zagrebu, 9. ožujka 2022. godine.


Poništenje natječaja - Hrvatski jezik

U prilogu je Odluka o poništenju natječaja za radno mjesto nastavnik/ica hrvatskog jezika na određeno, puno radno vrijeme.


Natječaj za radno mjesto nastavnik/ica hrvatskog jezika

XII. gimnazija objavljuje javni natječaj za radno mjesto:
 

Nastavnik/ica hrvatskog jezika - na određeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno) – 1 izvršitelj/ica, do povratka odsutne radnice na rad.

Javni natječaji su objavljeni na mrežnim stranicama i oglasnim pločama XII. gimnazije i mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje dana 23. veljače 2022. godine.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu:
XII. gimnazija, Gjure Prejca 2, 10 040 Zagreb, s naznakom ''za javni natječaj - nastavnik/ica hrvatskog jezika''

Rok za podnošenje prijava na javni natječaj: 23.2.2022.-3.3.2022. godine.
Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Tekst Javnog natječaja možete vidjeti u privitku.

U Zagrebu, 23. veljače 2022. godine.


Javni natječaj za radno mjesto tajnika/ce

XII. gimnazija objavljuje javni natječaj za radno mjesto:
 

Tajnika škole - na određeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno) – 1 izvršitelj/ica, do povratka odsutne radnice na rad, uz probni rok od tri mjeseca.

Javni natječaji su objavljeni na mrežnim stranicama i oglasnim pločama XII. gimnazije i mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje dana 23. veljače 2022. godine.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu:
XII. gimnazija, Gjure Prejca 2, 10 040 Zagreb, s naznakom ''za javni natječaj - tajnik (m/ž)''

Rok za podnošenje prijava na javni natječaj: 23.2.2022.-3.3.2022. godine.
Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Tekst Javnog natječaja možete vidjeti u privitku.

U Zagrebu, 23. veljače 2022. godine.


Javni natječaj za radno mjesto spremačice

XII. gimnazija objavljuje javni natječaj za radno mjesto:
 

Spremačice - na određeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno) – 1 izvršitelj/ica, do povratka odsutne radnice na rad.

Javni natječaji su objavljeni na mrežnim stranicama i oglasnim pločama XII. gimnazije i mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje dana 23. veljače 2022. godine.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu:
XII. gimnazija, Gjure Prejca 2, 10 040 Zagreb, s naznakom ''za javni natječaj - spremačice (m/ž)''

Rok za podnošenje prijava na javni natječaj: 23.2.2022.-3.3.2022. godine.
Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Tekst Javnog natječaja možete vidjeti u privitku.

U Zagrebu, 23. veljače 2022. godine.


ODLUKA - Pomoćnik/ca u nastavi

U privitku se nalazi Odluka o izboru kandidata za pomoćnika/cu u nastavi objavljenom Javnom pozivu za nezaposlene osobe za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi u XII. gimnaziji - partneru u projektu „Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza IV. objavljenog 31. siječnja 2022. godine.


JAVNI POZIV - POMOĆNICI U NASTAVI

U sklopu projekta „Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza IV.“ temeljem poziva za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava pod nazivom "Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza IV.”, broj poziva: UP. 03.2.1.06 u okviru Europskog socijalnog fonda i Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ XII. gimnazija, Gjure Prejca 2, Zagreb partner u Projektu objavljuje

 Javni poziv

za nezaposlene osobe za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi u XII. gimnaziji - partneru u projektu „Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza IV.“

Projektom „Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza IV.“ predviđen je odabir i zapošljavanje osoba na poslovima pomoćnika u nastavi u osnovnim i srednjim školama Grada Zagreba - partnerima u projektu, a s ciljem povećanja socijalne uključenosti i integracije učenika s teškoćama u osnovnim i srednjim školama.

POMOĆNIK U NASTAVI

Broj traženih osoba: 1

Mjesto rada: XII. gimnazija, Gjure Prejca 2, 10 040 Zagreb

Radno vrijeme: nepuno radno vrijeme (35 sati tjedno)

Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno, nepuno radno vrijeme, za nastavnu godinu 2021./2022.

 

UVJETI:

- najmanje završena četverogodišnja srednja stručna sprema

- protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak

OPIS POSLOVA

Pomoćnik u nastavi je osoba koja pruža neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno-obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, pri uzimanju hrane i pića, u obavljanju higijenskih potreba, u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima. Poslovi pomoćnika u nastavi su: pomoć u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, pomoć u kretanju, pomoć pri uzimanju hrane i pića, pomoć u obavljanju higijenskih potreba, pomoć u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s učiteljima/nastavnicima te vršnjacima učenika u razredu te poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika.

DODATNA  ZNANJA I VJEŠTINE

Poštivanje različitosti, afinitet prema djeci s teškoćama u razvoju, otvorenost, odgovornost, fleksibilnost, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova, organiziranost, emocionalna stabilnost i dosljednost.

POŽELJNO

- osnovna razina znanja stranog jezika (engleski jezik, njemački jezik)

- iskustvo u volontiranju

- iskustvo u neposrednom radu s djecom s teškoćama u razvoju

- završena edukacija za posao pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati

Odabir će se izvršiti  uz pomoć stručnih metoda procjene kompetencija i osobina podnositelja/ica zahtjeva.

S kandidatom/kandidatkinjom izabranom za pomoćnika u nastavi /stručnog komunikacijskog posrednika, obrazovna ustanova – osnovna / srednja škola sklopit će pisani ugovor o radu u kojemu će biti utvrđeni poslovi, trajanje, tjedno zaduženje te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

Kandidat/kandidatkinja su prilikom prijavljivanja dužni dostaviti sljedeće dokumente:

- zamolbu za posao (vlastoručno potpisanu, navesti datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja te kontakt broj mobitela i elektronsku poštu)

- životopis (ukoliko postoji iskustvo u volonterskom radu potrebno je navesti: naziv institucije/udruge/tvrtke gdje je ono ostvareno, njegovo trajanje  ili navesti iskustvo u radu s djecom, poznavanje stranog/ih jezika i sl.),

- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj četverogodišnjoj stručnoj spremi),

-  uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

-  uvjerenje o položenoj edukaciji za posao pomoćnika u nastavi (ako je osoba posjeduje)

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a odabrani kandidati/kinje su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Javnog poziva podnose XII. gimnaziji na elektroničku adresu: barbara.aric@gmail.com  s naznakom Javni poziv za nezaposlene osobe za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi u XII. gimnaziji - partneru u projektu „Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza IV.“ od 31. siječnja do 7. veljače 2022. godine na adresu ustanove: barbara.aric@gmail  putem elektroničke pošte.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

U skladu s Uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18), prijavom na Javni poziv osoba daje privolu za prikupljanje i obradu svih unaprijed navedenih osobnih podataka te privolu za testiranje za navedena radna mjesta, a sve u svrhu zapošljavanja.

Javni poziv biti će objavljen 31. siječnja 2022. godine na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Regionalnog ureda Zagreb i otvoren je do 7. veljače 2022. godine.

                                              


Odluka - matematika

U privitku se nalazi Odluka o izboru kandidata za nastavnika matematike objavljenom Javnom natječaju 10. prosinca 2021. godine. 


Poziv na razgovor-nastavnik/ica matematike

Povodom Javnog natječaja objavljenog dana 10. prosinca 2021. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnim pločama XII. gimnazije za radno mjesto nastavnik/ice matematike na neodređeno, nepuno radno vrijeme (16 sati tjeno, 8 sati nastave)  – 1 izvršitelj/ica, uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca, s rokom za podnošenje prijava na Javni natječaj od 10. prosinca 2021. godine do 20. prosinca 2021. godine Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata prijavljenih na javni natječaj obavještava prijavljene kandidate da će se postupak vrednovanja kandidata putem razgovora, održati:

28. prosinca 2021. godine (utorak), od 10,00 sati

na adresi škole: XII. gimnazija, Gjure Prejca 2, 10 040 Zagreb, u zbornici Škole.
 

Kandidati koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave na javni natječaj te koji zadovoljavaju sve formalne uvjete natječaja bit će pozvani na razgovor na  (s naznakom točnog vremena) i putem kontakta (e-mail adresa, telefon i dr.) navedenog u prijavi na natječaj. Kandidat koji ne pristupi razgovoru u zakazanom terminu, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom u postupku.

Kandidati su  pri ulasku u zgradu dužni dezinficirati ruke, izmjeriti temperaturu, potpisati se  te nositi zaštitnu masku.

U Zagrebu, 22. prosinca 2021. godine


Javni natječaj-nastavnik/ica matematike

XII. gimnazija objavljuje javni natječaj za radno mjesto:

Nastavnik/ica matematike – na neodređeno, nepuno radno vrijeme (16 sati tjedno, 8 sati nastave) – 1 izvršitelj/ica, uz probni rok od 3 mjeseca.

Javni natječaji su objavljeni na mrežnim stranicama i oglasnim pločama XII. gimnazije i mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje dana 10. prosinca 2021. godine.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu:
XII. gimnazija, Gjure Prejca 2, 10 040 Zagreb, s naznakom ''za natječaj''-nastavnik/ica matematike.

Rok za podnošenje prijava na javni natječaj: 10.12. 2021.-20.12.2021. godine.
Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Tekst Javnog natječaja možete vidjeti u privitku.

U Zagrebu, 10. prosinca 2021. godine.


Odluke o izboru kandidata

U privitku se nalaze Odluke o izboru kandidata za nastavnika povijesti, likovne umjetnosti, matematike i tjelesne i zdravstvene kulture po objavljenim Javnim natječajima 8. listopada 2021. godine. 


Poziv na razgovor-nastavnik/ica likovne umjetnosti

Povodom Javnog natječaja objavljenog dana 8. listopada 2021. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnim pločama XII. gimnazije za radno mjesto nastavnik/ice likovne umjetnosti na određeno, puno radno vrijeme, do povratka odsutne radnice na rad  – 1 izvršitelj/ica, s rokom za podnošenje prijava na Javni natječaj od 8. listopada 2021. godine do 16. listopada 2021. godine Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata prijavljenih na javni natječaj obavještava prijavljene kandidate da će se postupak vrednovanja kandidata putem razgovora, održati:

4. studenoga 2021. godine (četvrtak), od  12,00 sati

na adresi škole: XII. gimnazija, Gjure Prejca 2, 10 040 Zagreb, u uredu ravnateljice.
 

Kandidati koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave na javni natječaj te koji zadovoljavaju sve formalne uvjete natječaja bit će pozvani na razgovor na  (s naznakom točnog vremena) i putem kontakta (e-mail adresa, telefon i dr.) navedenog u prijavi na natječaj. Kandidat koji ne pristupi razgovoru u zakazanom terminu, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom u postupku.

Kandidati su  pri ulasku u zgradu dužni dezinficirati ruke, izmjeriti temperaturu, potpisati se  te nositi zaštitnu masku.

U Zagrebu, 29. listopada 2021. godine


Poziv na razgovor-nastavnik/ica matematike

Povodom Javnog natječaja objavljenog dana 8. studenoga 2021. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnim pločama XII. gimnazije za radno mjesto nastavnik/ice matematike na neodređeno, nepuno radno vrijeme (14 sati tjedno, 7 sati u nastavi)  – 1 izvršitelj/ica, s rokom za podnošenje prijava na Javni natječaj od 8. listopada 2021. godine do 16. listopada 2021. godine Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata prijavljenih na javni natječaj obavještava prijavljene kandidate da će se postupak vrednovanja kandidata putem razgovora, održati:

4. studenoga 2021. godine (četvrtak) od  11,30 sati

na adresi škole: XII. gimnazija, Gjure Prejca 2, 10 040 Zagreb, u uredu ravnateljice.
 

Kandidati koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave na javni natječaj te koji zadovoljavaju sve formalne uvjete natječaja bit će pozvani na razgovor na  (s naznakom točnog vremena) i putem kontakta (e-mail adresa, telefon i dr.) navedenog u prijavi na natječaj. Kandidat koji ne pristupi razgovoru u zakazanom terminu, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom u postupku.

Kandidati su  pri ulasku u zgradu dužni dezinficirati ruke, izmjeriti temperaturu, potpisati se  te nositi zaštitnu masku

 

U Zagrebu, 29. listopada 2021. godine.


Poziv na razgovor-nastavnik/ica TZK

Povodom Javnih natječaja objavljenih dana 8. listopada 2021. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnim pločama XII. gimnazije za radno mjesto nastavnik/ice tjelesne i zdravstvene kulture na neodređeno, nepuno radno vrijeme (7 sati tjedno, 4 sata u nastavi), do povratka odsutne radnice na rad  – 1 izvršitelj/ica i nastavnika/ice tjelesne zdravstvene kulture na određeno, nepuno radno vrijeme (25,5 sati tjedno, 14 sati u nastavi), do prestanka mirovanja radnog odnosa odsutnog radnika-1 izvršitelj/ica, s rokom za podnošenje prijava na Javni natječaj od 8. listopada 2021. godine do 16. listopada 2021. godine Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata prijavljenih na javni natječaj obavještava prijavljene kandidate da će se postupak vrednovanja kandidata putem razgovora, održati:

4. studenoga 2021. godine (četvrtak), od  10,45 sati

na adresi škole: XII. gimnazija, Gjure Prejca 2, 10 040 Zagreb, u uredu ravnateljice.
 

Kandidati koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave na javni natječaj te koji zadovoljavaju sve formalne uvjete natječaja bit će pozvani na razgovor na  (s naznakom točnog vremena) i putem kontakta (e-mail adresa, telefon i dr.) navedenog u prijavi na natječaj. Kandidat koji ne pristupi razgovoru u zakazanom terminu, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom u postupku.

Kandidati su  pri ulasku u zgradu dužni dezinficirati ruke, izmjeriti temperaturu, potpisati se  te nositi zaštitnu masku

U Zagrebu, 29. listopada 2021. godine.


Poziv na razgovor-nastavnik/ica povijesti

Povodom Javnog natječaja objavljenog dana 8. listopada 2021. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnim pločama XII. gimnazije za radno mjesto nastavnik/ica povijesti na određeno, puno radno vrijeme, do povratka odsutne radnice na rad  – 1 izvršitelj/ica, s rokom za podnošenje prijava na Javni natječaj od 8. listopada 2021. godine do 16. listopada 2021. godine Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata prijavljenih na javni natječaj   obavještava prijavljene kandidate da će se postupak vrednovanja kandidata putem razgovora, održati:

4 studenoga 2021. godine (četvrtak), od  8,00 sati

na adresi škole: XII. gimnazija, Gjure Prejca 2, 10 040 Zagreb, u uredu ravnateljice.
 

Kandidati koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave na javni natječaj te koji zadovoljavaju sve formalne uvjete natječaja bit će pozvani na razgovor na  (s naznakom točnog vremena) i putem kontakta (e-mail adresa, telefon i dr.) navedenog u prijavi na natječaj. Kandidat koji ne pristupi razgovoru u zakazanom terminu, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom u postupku.

Kandidati su  pri ulasku u zgradu dužni dezinficirati ruke, izmjeriti temperaturu, potpisati se  te nositi zaštitnu masku

U Zagrebu, 29. listopada 2021. godine.


JAVNI NATJEČAJI ZA MJESTO NASTAVNIKA POV, MAT, TZK, LIK. UMJ.

XII. gimnazija objavljuje javne natječaje za radna mjesta:

Nastavnik/ica povijesti – na određeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno) – 1 izvršitelj/ica, do povratka odsutne radnice na rad.

Nastavnik/ica likovne umjetnosti – na određeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno) – 1 izvršitelj/ica, do povratka odsutne radnice na rad.

Nastavnik/ica matematike – na neodređeno, nepuno radno vrijeme (14 sati tjedno, 7 sati nastave) – 1 izvršitelj/ica, uz probni rok od 3 mjeseca.

Nastavnik/ica tjelesne i zdravstvene kulture-na određeno, nepuno radno vrijeme (7 sati tjedno, 4 sata nastave) - 1 izvršitelj/ica, do povratka odustne radnice na rad.

Nastavnik/ica tjelesne i zdravstvene kulture- na određeno, nepuno radno vrijeme (25,5 sati tjedno, 14 sati nastave) - 1 izvršitelj/ica, do prestanka mirovanja radnog odnosa radnika.  

Javni natječaji su objavljeni na mrežnim stranicama i oglasnim pločama XII. gimnazije i mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje dana 8. listopada 2021. godine.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu:
XII. gimnazija, Gjure Prejca 2, 10 040 Zagreb, s naznakom ''za natječaj''-naziv radnog mjesta.

Rok za podnošenje prijava na javni natječaj: 8.10. 2021.-16.10.2021. godine.
Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Molimo Vas ukoliko se javljate na više natječaja da to navedete u prijavi!

Tekst Javnih natječaja možete vidjeti u privitku.

U Zagrebu, 8. listopada, 2021. godine.

NATJEČAJ POVIJEST
NATJEČAJ MATEMATIKA
NATJEČAJ LIKOVNA UMJETNOST
NATJEČAJ TZK (7 sati tjedno)
NATJEČAJ TZK (25,5 sati tjedno)

 


Odluka o izboru kandidata za radno mjesto nastavnik/ca matematike

Obaviještavamo prijavljene kandidate da je po javnom natječaju za radno mjesto nastavnik/ca matematike na određeno, nepuno radno vrijeme  - 1 izvršitelj/icaobjavljenog dana 26. siječnja 2021. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama i oglasnim pločama XII. gimnazije s rokom za podnošenje prijava kandidata na javni natječaj od 26.1.2021. - 3.2.2021. godine, nakon provedenog selekcijskog postupka odnosno postupka vrednovanja kandidata pred Povjerenstvom za procjenu i vrednovanje kandidata, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora, izabrana je kandidatkinja

Martina Hanževački, sveučilišna prvostupnica edukacije matematike

Detalje Odluke o izboru kandidata za radno mjesto nastavnik/ca matematike na određeno, nepuno radno vrijeme  - 1 izvršitelj/ica, možete pogledati klikom na dokument u privitku.


Odluka o izboru kandidata za radno mjesto stručni suradnik/ca psiholog, nastavnik/ca psihologije

 

Obaviještavamo prijavljene kandidate da je po javnom natječaju za radno mjesto stručni suradnik/ca psiholog, nastavnik/ca psihologije na neodređeno, nepuno radno vrijeme  - 1 izvršitelj/icaobjavljenog dana 26. siječnja 2021. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama i oglasnim pločama XII. gimnazije s rokom za podnošenje prijava kandidata na javni natječaj od 26.1.2021. - 3.2.2021. godine, nakon provedenog selekcijskog postupka odnosno postupka vrednovanja kandidata pred Povjerenstvom za procjenu i vrednovanje kandidata, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora, izabrana je kandidatkinja

Dora Turčinović, magistra psihologije

Detalje Odluke o izboru kandidata za radno mjesto stručni suradnik/ca psiholog, nastavnik/ca psihologije na neodređeno, nepuno radno vrijeme  - 1 izvršitelj/ica, možete pogledati klikom na dokument u privitku.


Odluka o izboru kandidata za radno mjesto tajnik/ca škole

Obaviještavamo prijavljene kandidate da je po javnom natječaju za radno mjesto tajnik/ca na određeno, puno radno vrijeme  - 1 izvršitelj/icaobjavljenog dana 26. siječnja 2021. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama i oglasnim pločama XII. gimnazije s rokom za podnošenje prijava kandidata na javni natječaj od 26.1.2021. - 3.2.2021. godine, nakon provedenog selekcijskog postupka odnosno postupka vrednovanja kandidata pred Povjerenstvom za procjenu i vrednovanje kandidata, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora, izabrana je kandidatkinja

Antonija Puškarić, magistra prava

Detalje Odluke o izboru kandidata za radno mjesto tajnik/ca na određeno, puno radno vrijeme, možete pogledati klikom na dokument u privitku.

 


Poziv na razgovor - nastavnik/ica psihologije i stručni suradnik psiholog

Povodom javnog natječaja objavljenog dana 26. siječnja 2021. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnim pločama XII. gimnazije za radno mjesto nastavnik/ica psihologije i stručni suradnik psiholog na neodređeno, nepuno radno vrijeme  – 1 izvršitelj/ica, s rokom za podnošenje prijava na Javni natječaj od 26. siječnja  2021. godine do 3. veljače 2021. godine Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata u XII. gimnaziji obavještava prijavljene kandidate da će se postupak vrednovanja kandidata putem razgovora, održati:

26. veljače 2021. godine (petak), od  8,30 sati

na adresi škole: XII. gimnazija, Gjure Prejca 2, 10 040 Zagreb, učionica 27A.

Kandidati koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave na javni natječaj te koji zadovoljavaju sve formalne uvjete natječaja bit će pozvani na razgovor na  (s naznakom točnog vremena) i putem kontakta (e-mail adresa, telefon i dr.) navedenog u prijavi na natječaj. Kandidat koji ne pristupi razgovoru u zakazanom terminu, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom u postupku.

Kandidati su  pri ulasku u zgradu dužni dezinficirati ruke, izmjeriti temperaturu, potpisati se  te nositi zaštitnu masku

Tekst Javnog natječaja te Odluku o načinu, sadržaju i području vrednovanja kandidata, objavljenu istovremeno s Tekstom Javnog natječaja, možete vidjeti u privitku.
 

U Zagrebu, 19. veljače 2021. godine.


Poziv na razgovor - Matematika

Povodom javnog natječaja objavljenog dana 26. siječnja 2021. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnim pločama XII. gimnazije za radno mjesto nastavnik/ica matematike na neodređeno, nepuno radno vrijeme  – 1 izvršitelj/ica, s rokom za podnošenje prijava na Javni natječaj od 26. siječnja  2021. godine do 3. veljače 2021. godine Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata u XII. gimnaziji obavještava prijavljene kandidate da će se postupak vrednovanja kandidata putem razgovora, održati:

23. veljače 2021. godine (utorak), od  13,30 sati

na adresi škole: XII. gimnazija, Gjure Prejca 2, 10 040 Zagreb, učionica 27A.
 

Kandidati koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave na javni natječaj te koji zadovoljavaju sve formalne uvjete natječaja bit će pozvani na razgovor na  (s naznakom točnog vremena) i putem kontakta (e-mail adresa, telefon i dr.) navedenog u prijavi na natječaj. Kandidat koji ne pristupi razgovoru u zakazanom terminu, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom u postupku.

Kandidati su  pri ulasku u zgradu dužni dezinficirati ruke, izmjeriti temperaturu, potpisati se  te nositi zaštitnu masku

Tekst Javnog natječaja te Odluku o načinu, sadržaju i području vrednovanja kandidata, objavljenu istovremeno s Tekstom Javnog natječaja, možete vidjeti u privitku.

U Zagrebu, 17. veljače2021. godine.


Poziv na razgovor za natječaj - tajnik Škole

Povodom javnog natječaja objavljenog dana 26. siječnja 2021. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnim pločama XII. gimnazije za radno mjesto tajnik/ica na određeno, puno radno vrijeme  – 1 izvršitelj/ica, s rokom za podnošenje prijava na Javni natječaj od 26. siječnja  2021. godine do 3. veljače 2021. godine Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata u XII. gimnaziji obavještava prijavljene kandidate da će se postupak vrednovanja kandidata putem razgovora, održati:

22. veljače 2021. godine (ponedjeljak), od  8,30 sati

na adresi škole: XII. gimnazija, Gjure Prejca 2, 10 040 Zagreb, učionica 27A.

Kandidati koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave na javni natječaj te koji zadovoljavaju sve formalne uvjete natječaja bit će pozvani na razgovor na  (s naznakom točnog vremena) i putem kontakta (e-mail adresa, telefon i dr.) navedenog u prijavi na natječaj. Kandidat koji ne pristupi razgovoru u zakazanom terminu, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom u postupku.

Kandidati su  pri ulasku u zgradu dužni dezinficirati ruke, izmjeriti temperaturu, potpisati se  te nositi zaštitnu masku

Tekst Javnog natječaja te Odluku o načinu, sadržaju i području vrednovanja kandidata, objavljenu istovremeno s Tekstom Javnog natječaja, možete vidjeti u privitku.

 

U Zagrebu, 16. veljače 2021. godine.


Javni natječaji - psiholog/inja, nastavnik/ca matematike, tajnik/ca Škole

XII. gimnazija objavljuje javne natječaje za radna mjesta:

Stručni suradnik psiholog – na neodređeno, nepuno radno vrijeme (10 sati tjedno) – 1 izvršitelj/ica, uz probni rok od 3 mjeseca.

Nastavnik/ica psihologije – na neodređeno, nepuno radno vrijeme ( 10 sati nastave tjedno, 19,5 sati ukupno tjedno radno vrijeme) – 1 izvršitelj/ica, uz probni rok od 3 mjeseca.

Nastavnik/ica matematike – na neodređeno, nepuno radno vrijeme (7 sati nastave tjedno, 14 sati ukupno tjedno radno vrijeme) – 1 izvršitelj/ica, uz probni rok od 3 mjeseca.

Tajnik/ica Škole– na određeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno) – 1 izvršitelj/ica, do povratka odsutne radnice na rad, uz probni rok od 3 mjeseca.

Javni natječaji su objavljeni na mrežnim stranicama i oglasnim pločama XII. gimnazije i mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje dana 26. siječnja 2021.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu:
XII. gimnazija, Gjure Prejca 2, 10 040 Zagreb, s naznakom ''za natječaj''.

Rok za podnošenje prijava na javni natječaj: 26.1. 2021.-3.2.2021. godine.

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Tekst Javnih natječaja možete vidjeti u privitku.

U Zagrebu, 26. siječnja, 2021. godine.


Odluka o izboru kandidata za radno mjesto Nastavnik/ica Povijesti

Nakon provedenog javnog natječaja za radno mjesto Nastavnik/ica Povijesti – na određeno, puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica, objavljenog dana 4. prosinca 2020. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama i oglasnim pločama XII. gimnazije s rokom za podnošenje prijava kandidata na javni natječaj od 4.12.2020. - 12.12.2020. godine, na temelju rezultata provedenog selekcijskog postupka odnosno postupka vrednovanja kandidata pred Povjerenstvom za procjenu i vrednovanje kandidata, a uz prethodnu suglasnost Školskog odbora, izabrana je kandidatkinja:

Dora Devošić, magistra edukacije povijesti.

Odluku u cijelosti pročitajte u prilogu.


Poziv na razgovor - Povijest

Povodom javnog natječaja objavljenog dana 4. prosinca  2020. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnim pločama XII. gimnazije za radno mjesto nastavnik/ica povijesti  na određeno, puno radno vrijeme  – 1 izvršitelj/ica, s rokom za podnošenje prijava na Javni natječaj od 4. prosinca 2020. godine do 12. prosinca 2020. godine Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata u XII. gimnaziji obavještava prijavljene kandidate da će se postupak vrednovanja kandidata putem razgovora, održati:

11. siječnja 2021. godine (ponedjeljak), od  9,00 sati

na adresi škole: XII. gimnazija, Gjure Prejca 2, 10 040 Zagreb.

Kandidati koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave na javni natječaj te koji zadovoljavaju sve formalne uvjete natječaja bit će pozvani na razgovor na (s naznakom točnog vremena) i putem kontakta (e-mail adresa, telefon i dr.) navedenog u prijavi na natječaj. Kandidat koji ne pristupi razgovoru u zakazanom terminu, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom u postupku.

Kandidati su pri ulasku u zgradu dužni dezinficirati ruke, izmjeriti temperaturu, potpisati se te nositi zaštitnu masku.

Tekst Javnog natječaja te Odluku o načinu, sadržaju i području vrednovanja kandidata, objavljenu istovremeno s Tekstom Javnog natječaja, možete vidjeti u privitku.

 

U Zagrebu, 5. siječnja 2021. godine.


Povijest - odgoda razgovora

Obavještavaju se kandidati kako je zbog epidemioloških razloga Povjerenstvo odlučilo odgoditi razgovore.

O novom terminu i načinu razgovora bit ćete pravovremeno obaviješteni.

S poštovanjem,
XII. gimnazija


Poziv na razgovor - Povijest

Povodom javnog natječaja objavljenog dana 4. prosinca  2020. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnim pločama XII. gimnazije za radno mjesto nastavnik/ica povijesti na određeno, puno radno vrijeme  – 1 izvršitelj/ica,  s rokom za podnošenje prijava na Javni natječaj od 4. prosinca  2020. godine do  12. prosinca 2020. godine Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata u XII. gimnaziji obavještava prijavljene kandidate da će se postupak vrednovanja kandidata putem razgovora, održati:

21. prosinca 2020. godine (ponedjeljak), od  11,00 sati

na adresi škole: XII. gimnazija, Gjure Prejca 2, 10 040 Zagreb u uredu ravnateljice.

Kandidati koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave na javni natječaj te koji zadovoljavaju sve formalne uvjete natječaja bit će pozvani na razgovor na  (s naznakom točnog vremena) i putem kontakta (e-mail adresa, telefon i dr.) navedenog u prijavi na natječaj. Kandidat koji ne pristupi razgovoru u zakazanom terminu, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom u postupku.

Kandidati su  pri ulasku u zgradu dužni dezinficirati ruke, izmjeriti temperaturu, potpisati se te nositi zaštitnu masku

Tekst Javnog natječaja te Odluku o načinu, sadržaju i području vrednovanja kandidata, objavljenu istovremeno s Tekstom Javnog natječaja, možete vidjeti u privitku.
 

U Zagrebu, 15. prosinca 2020. godine.


JAVNI NATJEČAJ ZA NASTAVNIKA POVIJESTI

XII. gimnazija objavljuje javni natječaj za radno mjesto nastavnik/ica Povijesti – na određeno, puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica.

Javni natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama XII. gimnazije i mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje dana 4. prosinca 2020.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu:
XII. gimnazija, Gjure Prejca 2, 10 040 Zagreb, s naznakom ''za natječaj''.

Rok za podnošenje prijava na javni natječaj: 4.12. 2020.-12.12.2020. godine.

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Tekst Javnog natječaja možete vidjeti u privitku.

U Zagrebu, 4. prosinca, 2020. godine.


Odluka o izboru kandidata za radno mjesto Nastavnik/ica PiG-a i Etike

Nakon provedenog javnog natječaja za radno mjesto Nastavnik/ica Politike i gospodarstva i Etike– na neodređeno, nepuno radno vrijeme (5 sati nastave tjedno) – 1 izvršitelj/ica, uz probni rad od dva mjeseca, objavljenog dana 23. rujna 2020. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama i oglasnim pločama XII. gimnazije s rokom za podnošenje prijava kandidata na javni natječaj od 23.9.2020. - 1.10.2020. godine, na temelju rezultata provedenog selekcijskog postupka odnosno postupka vrednovanja kandidata pred Povjerenstvom za procjenu i vrednovanje kandidata, a uz prethodnu suglasnost Školskog odbora, izabrana je kandidatkinja:

Željka Petrović, magistra edukacije sociologije.

Odluku u cijelosti pročitajte u prilogu.


Poziv na razgovor - Politika i gospodarstvo i Etika

Povodom javnog natječaja objavljenog dana 23. rujna  2020. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnim pločama XII. gimnazije za radno mjesto nastavnik/ica Politike i gospodarstva i Etike – na neodređeno, nepuno radno vrijeme (5 sati  nastave tjedno) – 1 izvršitelj/ica, uz probni rad od dva mjeseca, s rokom za podnošenje prijava na Javni natječaj od 23. rujna  2020. godine do 1. listopada 2020. godine Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata u XII. gimnaziji obavještava prijavljene kandidate da će se postupak vrednovanja kandidata putem razgovora, održati:

14. listopada 2020. godine (srijeda), od  10,00 sati

na adresi škole: XII. gimnazija, Gjure Prejca 2, 10 040 Zagreb u uredu ravnateljice.

Kandidati koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave na javni natječaj te koji zadovoljavaju sve formalne uvjete natječaja bit će pozvani na razgovor na  (s naznakom točnog vremena) i putem kontakta (e-mail adresa, telefon i dr.) navedenog u prijavi na natječaj. Kandidat koji ne pristupi razgovoru u zakazanom terminu, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom u postupku.

Kandidati su  pri ulasku u zgradu dužni dezinficirati ruke, izmjeriti temperaturu, potpisati se  te nositi zaštitnu masku.

Tekst Javnog natječaja te Odluku o načinu, sadržaju i području vrednovanja kandidata, objavljenu istovremeno s Tekstom Javnog natječaja, možete vidjeti u privitku.

 

U Zagrebu, 9. listopada 2020. godine.


JAVNI NATJEČAJ ZA NASTAVNIKA POLITIKE I ETIKE

XII. gimnazija objavljuje javni natječaj za radno mjesto nastavnik/ica Politike i gospodarstva i Etike– na neodređeno, nepuno radno vrijeme (5 sati  nastave tjedno) – 1 izvršitelj/ica, uz probni rad od dva mjeseca.

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.

Javni natječaj je objavljen 23. rujna 2020. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnim pločama XII. gimnazije. Rok za podnošenje prijava na Javni natječaj je od 23. rujna 2020. godine do 01. listopada 2020. godine.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: XII. gimnazija, Gjure Prejca 2, 10 040 Zagreb, s naznakom ''za natječaj''.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Tekst Javnog natječaja možete vidjeti u privitku.

U Zagrebu, 23. rujna 2020. godine.


ODLUKA O IZBORU KANDIDATA ZA RADNO MJESTO STRUČNI SURADNIK PSIHOLOG PO OBJAVLJENOM NATJEČAJU OD 11.2.2020. GODINE

 

Obaviještavamo prijavljene kandidate da je po javnom natječaju za radno mjesto stručni suradnik psiholog na neodređeno, nepuno radno vrijeme (10 sati tjedno) - 1 izvršitelj/icaobjavljenog dana 11. veljače 2020. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama i oglasnim pločama XII. gimnazije s rokom za podnošenje prijava kandidata na javni natječaj od 11.2.2020. - 19.2.2020. godine, nakon provedenog selekcijskog postupka odnosno postupka vrednovanja kandidata, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora, dana 4. lipnja 2020. godine izabran najbolje rangiran kandidat:

g. Luka Juras, magistar psihologije iz Jastrebarskog.

Detalje Odluke o izboru kandidata za radno mjesto stručni suradnik psiholog na neodređenonepuno radno vrijeme (10 sati tjedno), uz probni rad od tri mjeseca, možete pogledati klikom na dokument u privitku.

U Zagrebu, 18. lipnja 2020. godine.

 

Ravnateljica XII. gimnazije,

Blaženka Ječminek, dipl.ing.

 


POZIV NA RAZGOVOR - STRUČNI SURADNIK PSIHOLOG

Povodom javnog natječaja objavljenog dana 11. veljače 2020. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnim pločama XII. gimnazije za radno mjesto stručni suradnik psiholog na neodređeno, nepuno radno vrijeme (10 sati tjedno) – 1 izvršitelj/ica, uz probni rad od tri mjeseca, s rokom za podnošenje prijava na Javni natječaj od 11. veljače 2020. godine do 19. veljače 2020. godineXII. gimnazija odnosno Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata u XII. gimnaziji obaviještava prijavljene kandidate da će se postupak vrednovanja kandidata putem razgovora, zbog velikog broja prijavljenih kandidata, održati u dva termina:

3. ožujka 2020. godine (utorak), s početkom u 13,00 sati

(prvi dio kandidata)

5. ožujka 2020. godine (četvrtak), s početkom u 15,30 sati

(drugi dio kandidata)

na adresi škole: XII. gimnazija, Gjure Prejca 2, 10 040 Zagreb.

Kandidati koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave na javni natječaj te koji zadovoljavaju sve formalne uvjete natječaja bit će pozvani na razgovor na jedan od gore navedenih termina (s naznakom točnog vremena) i putem kontakta (e-mail adresa, telefon i dr.) navedenog u prijavi na natječaj. Kandidat koji ne pristupi razgovoru u zakazanom terminu, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom u postupku.

Tekst Javnog natječaja te Odluku o načinu, sadržaju i području vrednovanja kandidata, objavljenu istovremeno s Tekstom Javnog natječaja, možete vidjeti u privitku.

U Zagrebu, 27. veljače 2020. godine.


JAVNI NATJEČAJ ZA STRUČNOG SURADNIKA PSIHOLOGA

XII. gimnazija objavljuje javni natječaj za radno mjesto stručni suradnik psiholog na neodređeno, nepuno radno vrijeme (10 sati tjedno) – 1 izvršitelj/ica, uz probni rad od tri mjeseca.

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.

Javni natječaj je objavljen 11. veljače 2020. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnim pločama XII. gimnazije. Rok za podnošenje prijava na Javni natječaj je od 11. veljače 2020. godine do 19. veljače 2020. godine.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: XII. gimnazija, Gjure Prejca 2, 10 040 Zagreb, s naznakom ''za natječaj''.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Tekst Javnog natječaja možete vidjeti u privitku.

U Zagrebu, 11. veljače 2020. godine.


OBAVIJEST KANDIDATIMA JAVNOG NATJEČAJA ZA NASTAVNIKA/ICU FIZIKE

Obavještavaju se prijavljeni kandidati na javni natječaj za nastavnika/icu Fizike na određeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno odnosno 22 sata u nastavi tjedno) - zamjena za radnika/icu – 1 izvršitelj/ica, objavljenog dana 20. siječnja 2020. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama XII. gimnazije i Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje, sa rokom za podnošenje prijava kandidata: 20.1. 2020.-28.1. 2020. godine, KLASA: 112-01/20-01/1, URBROJ: 251-297-01-20-01 od 17. siječnja 2020. godine, da je dana 14. veljače 2020. godine, ravnateljica XII. gimnazije donijela Odluku o poništenju (navedenog) javnog natječaja za radno mjesto nastavnik/ica Fizike. Odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.

Detalje navedene Odluke možete pogledati klikom na dokument u privitku.

 


PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ ZA NASTAVNIKA/ICU FIZIKE

Temeljem Odluke o neizboru kandidata od 17. siječnja 2020. godine temeljem koje je određeno da će se javni natječaj za nastavnika/icu Fizike objavljenog dana 19. prosinca 2019. godine ponoviti zbog neizbora kandidata prijavljenih na navedeni javni natječaj, XII. gimnazija dana 20. siječnja 2020. godine ponovno objavljuje Javni natječaj za radno mjesto nastavnik/ica Fizike na određeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno odnosno 22 sata u nastavi tjedno) – 1 izvršitelj/ica, zamjena za radnika/icu.

Javni natječaj je objavljen 20. siječnja 2020. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnim pločama XII. gimnazije. 

Rok za podnošenje prijava na Javni natječaj je od 20. siječnja 2020. godine do 28. siječnja 2020. godine.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: XII. gimnazija, Gjure Prejca 2, 10 040 Zagreb.

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Tekst Javnog natječaja te Odluku o načinu, sadržaju i području vrednovanja kandidata prijavljenih na javni natječaj (objavljenu istovremeno s tekstom Javnog natječaja) možete vidjeti klikom na dokumente u privitku.

U Zagrebu, 20. siječnja 2020. godine.


ODLUKA O NEIZBORU KANDIDATA ZA NASTAVNIKA/ICU FIZIKE

Obaviještavamo prijavljene kandidate na javni natječaj za radno mjesto nastavnik/ica Fizike na određeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno odnosno 22 sata u nastavi tjedno) - 1 izvršitelj/ica, zamjena do povratka odsutnog radnika/ice, objavljenog dana 19. prosinca 2019. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama XII. gimnazije i Hrvatskoga zavoda za zapošljavanja da je dana 17. siječnja 2020. godine ravnateljica XII. gimnazije donijela Odluku o neizboru kandidata prijavljenih na navedeni javni natječaj. Temeljem Odluke o neizboru kandidata, javni natječaj za navedeno radno mjesto nastavnik/ica Fizike na određeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno odnosno 22 sata u nastavi tjedno) - 1 izvršitelj/ica, zamjena do povratka odsutnog radnika/ice, ponovit će se.

Detalje Odluke možete pogledati klikom na dokument u privitku.

U Zagrebu, 17. siječnja 2020. godine.

 

Ravnateljica XII. gimnazije,

Blaženka Ječminek, dipl.ing.

 


POZIV NA RAZGOVOR - NASTAVNIK/ICA FIZIKE

Povodom javnog natječaja objavljenog dana 19. prosinca 2019. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnim pločama XII. gimnazije za radno mjesto nastavnik/ica Fizike na određeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno odnosno 22 sata u nastavi tjedno) – 1 izvršitelj/ica, zamjena za radnika/icu, s rokom za podnošenje prijava na javni natječaj od 19. prosinca 2019. godine do 27. prosinca 2019. godine, XII. gimnazija odnosno Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata u XII. gimnaziji

POZIVA KANDIDATE NA RAZGOVOR

dana 7. siječnja 2020. godine (utorak), s početkom u 13,00 sati

na adresu škole: XII. gimnazija, Gjure Prejca 2, 10 040 Zagreb.

Kandidati koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave na javni natječaj te koji zadovoljavaju sve formalne uvjete natječaja bit će pozvani na razgovor odnosno na postupak vrednovanja i putem kontakta (e-mail adresa, telefon i dr.) navedenog u prijavi na natječaj. Kandidat koji ne pristupi razgovoru u zakazanom terminu, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom u postupku.

U privitku možete vidjeti tekst natječaja za nastavnika/icu Fizike.

U Zagrebu, 2. siječnja 2020. godine


Javni natječaj-nastavnik/ica fizike

XII. gimnazija objavljuje javni natječaj za radno mjesto nastavnik/ica Fizike na određeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno odnosno 22 sata u nastavi tjedno) – 1 izvršitelj/ica, zamjena za radnika/icu.

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.

Javni natječaj je objavljen 19. prosinca 2019. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnim pločama XII. gimnazije. Rok za podnošenje prijava na Javni natječaj je od 19. prosinca 2019. godine do 27. prosinca 2019. godine.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: XII. gimnazija, Gjure Prejca 2, 10 040 Zagreb.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Tekst Javnog natječaja možete vidjeti u privitku.

U Zagrebu, 19. prosinca 2019. godine.


REZULTATI JAVNOG NATJEČAJA ZA NASTAVNIKA/ICU KEMIJE

Izvješćujemo prijavljene kandidate da je temeljem javnog natječaja za radno mjesto nastavnika/ice Kemije u XII. gimnaziji, na određeno, nepuno radno vrijeme (15 sati tjedno odnosno 8 sati u nastavi tjedno), 1 izvršitelj, radi zamjene za odsutnog radnika/icu, objavljenog na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te oglasnim pločama i mrežnim stranicama XII. gimnazije dana 27.11.2019. godine, nakon provedenog selekcijskog postupka odnosno postupka vrednovanja kandidata, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora a na prijedlog ravnateljice XII. gimnazije, izabran g. Zvonimir Šeremet, magistar kemije iz Zagreba.

Detalje odluke o izboru možete pogledati klikom na dokument u privitku.

Ravnateljica XII. gimnazije,

Blaženka Ječminek, dipl. ing.

 

U Zagrebu, 9. siječnja 2020. godine.


POZIV NA RAZGOVOR-NASTAVNIK/ICA KEMIJE

Povodom javnog natječaja objavljenog 27. studenog 2019. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnim pločama XII. gimnazije za radno mjesto nastavnik/ica Kemije na određeno, nepuno radno vrijeme (15 sati tjedno odnosno 8 sati u nastavi tjedno) – 1 izvršitelj/ica, zamjena za radnika/icu s rokom za podnošenje prijava na javni natječaj od 27. studenog 2019. godine do 5. prosinca 2019. godine, XII. gimnazija 

POZIVA KANDIDATE NA RAZGOVOR

dana 18. prosinca 2019. godine (srijeda), s početkom u 15,00 sati

na adresu škole: XII. gimnazija, Gjure Prejca 2, 10 040 Zagreb.

Kandidati koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave na javni natječaj te koji zadovoljavaju sve formalne uvjete natječaja bit će pozvani na razgovor odnosno na postupak vrednovanja i putem kontakta (e-mail adresa, telefon i dr.) navedenog u prijavi na natječaj. Kandidat koji ne pristupi razgovoru u zakazanom terminu, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom u postupku.

U privitku možete vidjeti tekst natječaja za nastavnika/icu Kemije.

U Zagrebu, 13. prosinca 2019. godine


Javni natječaj-nastavnik/ica kemije

XII. gimnazija objavljuje javni natječaj za radno mjesto nastavnik/ica Kemije na određeno, nepuno radno vrijeme (15 sati tjedno odnosno 8 sati u nastavi tjedno) – 1 izvršitelj/ica, zamjena za radnika/icu.

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.

Javni natječaj je objavljen 27. studenog 2019. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnim pločama XII. gimnazije. Rok za podnošenje prijava na Javni natječaj je od 27. studenog 2019. godine do 5. prosinca 2019. godine.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: XII. gimnazija, Gjure Prejca 2, 10 040 Zagreb.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Tekst Javnog natječaja možete vidjeti u privitku.


REZULTATI JAVNOG NATJEČAJA I ODLUKA O IMENOVANJU RAVNATELJA/ICE XII. GIMNAZIJE

 

Nakon provedenog javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ice XII. gimnazije od 13. studenog 2019. godine i rezultata ostvarenih u postupku imenovanja ravnatelja/ice provedenim u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama te Statuta XII. gimnazije, Školski odbor XII. gimnazije je na 21. sjednici dana 10. prosinca 2019. godine donio Odluku o imenovanju gđe Blaženke Ječminek, dipl. ing. ravnateljicom XII. gimnazije na mandat od pet (5) godina. S obzirom da je navedena Odluka stupila na snagu istekom 15 dana od dana dostave zahtjeva za suglasnošću ministru te da suglasnost ministra nije uskraćena, Školski odbor je s imenovanom sklopio Ugovor o radu na određeno vrijeme s početkom rada (mandata) od 14. siječnja 2020. godine. 

Detalje navedene Odluke o imenovanju ravnatelja/ice XII. gimnazije možete vidjeti klikom na dokument u privitku.

U Zagrebu, 14. siječnja 2020. godine.

        ZA ŠKOLSKI ODBOR

        Predsjednica Školskog odbora:

        Barbara Huzjak, mag. paed., mag soc.

 


Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice

Na temelju članka 126. stavak 1. i članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12,  94/13, 136/14 – RUSRH,152/14, 7/17, 68/18) i članka 28. i članka 58. Statuta XII. gimnazije od 19. ožujka 2019. godine; KLASA: 012-03/19-01/1; URBROJ:251-297-06-19-03, Školski odbor XII. gimnazije,

dana 13. studenog 2019. godine, raspisuje:

 

NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE

 

Ravnatelj/ica školske ustanove mora ispunjavati sljedeće nužne uvjete:
1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:
a) sveučilišni diplomski studij ili
b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
c) specijalistički diplomski stručni studij;
d) položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 157. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona.
2) uvjete propisane člankom 106. ovoga Zakona,
3) najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.

Dodatne kompetencije kandidata za imenovanje ravnatelja koje se vrednuju su: poznavanje stranog jezika, osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti, u izvorniku ili ovjerenoj preslici, sljedeću dokumentaciju: 1. životopis, 2. diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi, 3. domovnicu odnosno dokaz o državljanstvu, 4. dokaz o položenom stručnom ispitu odnosno da je osoba oslobođena obveze polaganja stručnog ispita, 5. dokaz o završenim pedagoškim kompetencijama za osobe koje su ih bile obvezne završiti, 6. dokaz o radnom iskustvu (potvrda ili elektronički zapis HZMO i potvrda školske ustanove o vrsti i trajanju poslova), ne starije od 30 dana, 7. program rada za mandatno razdoblje, 8. uvjerenje nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 30 dana).

Kandidati  mogu priložiti dokaze o dodatnim kompetencijama ispravama, u originalu ili ovjerenoj preslici.

1. Poznavanje stranog jezika dokazuje se:

- javnom ispravom, odnosno potvrdom srednjoškolske ili visokoškolske ustanove,

- potvrdom ili drugom ispravom osobe ovlaštene za provođenje edukacije stranih jezika,

- potvrdom ili drugom ispravom ovlaštene fizičke ili pravne  osobe o izvršenom testiranju znanja stranog jezika

- drugom ispravom

2. Osnovne digitalne vještine:

- javnom ispravom, odnosno potvrdom srednjoškolske ili visokoškolske ustanove,

- potvrdom ili drugom ispravom ovlaštene fizičke ili pravne osobe za edukaciju u području informacijskih znanosti,

- potvrdom ili drugom ispravom ovlaštene fizičke ili pravne osobe o izvršenom testiranju poznavanja digitalnih vještina

- drugom ispravom,

3. Iskustvo rada na projektima:

- potvrdom ili ispravom o sudjelovanju u pripremi i provedbi pojedinih projekata

- osobnom izjavom kandidata u životopisu.

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka za svrhu provedbe natječajnog postupka i rezultata natječaja.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14 i 39/18) dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Osobe koje se pozivaju  na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  uz prijavu na natječaj dužne su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od pet (5) godina.

Rok za podnošenje prijava kandidata je osam (8) dana od dana objave natječaja.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je od: 13.11.2019. – 21.11.2019. godine.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od četrdeset i pet (45) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: XII. GIMNAZIJA, GJURE PREJCA 2, 10040 ZAGREB-DUBRAVA, u zatvorenoj omotnici s naznakom „natječaj za ravnatelja/icu - ne otvaraj“.

 

ŠKOLSKI ODBOR XII. GIMNAZIJE 

Predsjednica Školskog odbora:                                                                                                           

Ornela Valić, prof.

 

KLASA: 003-06/19-01/9                                                       

URBROJ: 251-297-06-19-01                                                         

Zagreb, 13. studenog 2019. godine

 

Javni natječaj je objavljen u ''Narodnim novinama'' i mrežnim stranicama XII. gimnazije dana 13. studenog 2019. godine.


OBAVIJEST O REZULTATIMA JAVNOG NATJEČAJA ZA NASTAVNIKA/ICU TZK

Izvješćujemo prijavljene kandidate da je temeljem javnog natječaja za radno mjesto nastavnika/ice TZK u XII. gimnaziji, na određeno, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno), 1 izvršitelj, radi zamjene za odsutnog radnika/icu, objavljenog na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te oglasnim pločama i mrežnim stranicama XII. gimnazije dana 14.10.2019. godine, nakon provedenog selekcijskog postupka odnosno postupka vrednovanja kandidata, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora a na prijedlog ravnateljice XII. gimnazije, izabrana gđa Marina Vikić, magistra kineziologije iz Zagreba.

Detalje odluke o izboru možete pogledati klikom na dokument u privitku.

Ravnateljica XII. gimnazije,

Blaženka Ječminek, dipl. ing.

 

U Zagrebu, 13. studenog 2019. godine.


POZIV KANDIDATIMA JAVNOG NATJEČAJA ZA NASTAVNIKA/ICU TZK

Dana 14. listopada 2019. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama XII. gimnazije i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, objavljen je javni natječaj za radno mjesto - nastavnik tjelesne i zdravstvene kulture (TZK), KLASA:112-01/19-01/5, URBROJ: 251-297-01-19-01, na određeno, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno), zamjena za odsutnog radnika/icu-1 izvršitelj/ica.

Selekcijski postupak odnosno postupak vrednovanja kandidata natječaja za nastavnika/icu TZK provest će se putem razgovora, a održat će se dana: 

5. studenog 2019. godine ​(utorak) u prostorijama XII. gimnazije, Gjure Prejca 2, 10040 Zagreb-Dubrava u terminu od 9:30 do 11:30 sati.

Kandidati koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave na javni natječaj te koji zadovoljavaju sve formalne uvjete natječaja bit će pozvani na selekcijski postupak odnosno postupak vrednovanja i putem kontakta (e-mail adresa, telefon i dr.) navedenog u prijavi na natječaj. Kandidat koji ne pristupi razgovoru u zakazanom terminu, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom u postupku.

U privitku možete vidjeti tekst natječaja za nastavnika/icu TZK.

U Zagrebu, 28. listopada 2019. godine


Javni natječaj nastavnik/ica tjelesne i zdravstvene kulture (TZK)

XII. gimnazija objavljuje javni natječaj za radno mjesto nastavnik/ica tjelesne i zdravstvene kulture (TZK) na određeno, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno) – 1 izvršitelj/ica, zamjena do povratka odsutnog radnika/ice na rad.

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.

Javni natječaj je objavljen 14. listopada 2019. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnim pločama XII. gimnazije. Rok za podnošenje prijava na Javni natječaj je od 14. listopada 2019. godine do 22. listopada 2019. godine.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: XII. gimnazija, Gjure Prejca 2, 10 040 Zagreb.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Tekst Javnog natječaja možete vidjeti u privitku.


OBAVIJEST KANDIDATIMA NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO TAJNIK/ICA XII. GIMNAZIJE

Izvješćujemo prijavljene kandidate da je temeljem natječaja za radno mjesto Tajnik/ica u XII. gimnaziji, na određeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno), 1 izvršitelj, radi zamjene odsutne radnice, objavljenog na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te oglasnim pločama i mrežnim stranicama XII. gimnazije dana  27.6. 2019. godine, nakon provedenog selekcijskog postupka odnosno postupka vrednovanja kandidata, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora a na prijedlog ravnateljice XII. gimnazije, izabrana gđa Nataša Bosančić, diplomirana pravnica iz Zagreba. Detalje odluke o izboru možete pogledati klikom na dokument u privitku.

Ravnateljica XII. gimnazije,

Blaženka Ječminek, dipl. ing.

 

U Zagrebu, 8. kolovoza 2019. 


Obavijest o održavanju razgovora s kandidatima za Tajnika/icu XII. gimnazije

Dana, 16. srpnja 2019. godine s početkom u 11,00 sati, u prostorijama XII. gimnazije na adresi Gjure Prejca 2, 10040 Zagreb (ured ravnateljice) održat će se razgovor s kandidatima koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave na javni natječaj za Tajnika/icu XII. gimnazije (do povratka odsutne radnice na rad), objavljenog na mrežnim stranicama i oglasnim pločama XII. gimnazije i mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 27. lipnja 2019. godine, te koji zadovoljavaju sve uvjete navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku javnog natječaja, o čemu se ta osoba posebno ne obaviještava. O održavanju vrednovanja odnosno razgovora, kandidati za Tajnika/icu XII. gimnazije bit će i posebno obaviješteni putem kontakta navedenog u prijavi na javni natječaj. 

U Zagrebu, 11. srpnja 2019. godine.


NATJEČAJ ZA TAJNIKA ŠKOLE

XII. gimnazija objavljuje javni natječaj za radno mjesto tajnika/ice na određeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno) – 1 izvršitelj/ica, do povratka odsutne radnice na rad.

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.

Javni natječaj je objavljen 27. lipnja 2019. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnim pločama XII. gimnazije. Rok za podnošenje prijava na Javni natječaj je od 27. lipnja 2019. godine do 5. srpnja 2019. godine.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: XII. gimnazija, Gjure Prejca 2, 10 040 Zagreb.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Tekst Javnog natječaja možete vidjeti u privitku.

Priloženi dokumenti:
Javni natjecaj za tajnika skole.pdf


Javni natječaj nastavnik/ica geografije i povijesti

XII. gimnazija objavljuje Javni natječaj za radno mjesto nastavnik/ica geografije i povijesti na određeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno), do povratka odsutnog radnika s roditeljskog dopusta- 1 izvršitelj/ica.

Na Javni natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.

Javni natječaj je objavljen 4. ožujka 2019. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnim pločama XII. gimnazije. Rok za podnošenje prijava na Javni natječaj je od 4. ožujka 2019. godine do 12. ožujka 2019. godine

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: XII. gimnazija, Gjure Prejca 2, 10 040 Zagreb.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Tekst Javnog natječaja možete vidjeti u privitku.


Javni natječaj nastavnik/ica talijanskog jezika

XII. gimnazija objavljuje 4. prosinca 2018. godine Javni natječaj za radno mjesto nastavnika/ice talijanskog jezika na neodređeno, nepuno radno vrijeme (34 sata tjedno)- 1 izvršitelj/ica.

Rok za podnošenje prijava na Javni natječaj je od 4. prosinca 2018. godine do 12. prosinca 2018. godine. Prijave se podnose osobno ili poštom na adresu: XII. gimnazija, Gjure Prejca 2, 10 040 Zagreb

Na Javni natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.

Tekst Javnog natječaja možete vidjeti u privitku.

 


Obavijest o rezultatima Javnog poziva-pomoćnik u nastavi

Poštovani kandidati/tkinje,

nakon provedenog selekcijskog postupka, a povodom Javnog poziva objavljenog 25. rujna 2018. godine na mrežnoj stranici i Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnoj stranici i oglasnim pločama XII. gimnazije za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi u XII. gimnaziji, a u sklopu projekta "Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza III.", izabrana je kandidatkinja Petra Pašalić, ekonomistica iz Zagreba.

XII. gimnazija će s imenovanom kandidatkinjom sklopit Ugovor o radu na određeno, nepuno radno vrijeme (35 sati tjedno), do kraja nastavne godine 2018./2019., a najdulje do 14. lipnja 2019. godine.

Ravnateljica XII. gimnazije

Blaženka Ječminek, dipl.ing.

U Zagrebu, 5. studenoga 2018. godine                                                 

                                                                                      


Javni natječaj za nastavnika/icu povjesti

XII. gimnazija dana 22. listopada 2018. godine objavljuje Javni natječaj za radno mjesto nastavnika/ice povijesti na neodređeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno) - 1 izvršitelj/ica.

Na Javni natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Gjure Prejca 2, 10 040 Zagreb.

Rok za podnošenje prijava je 22.10.2018. - 30.10.2018. Javni natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama XII. gimnazije i mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje 22. 10. 2018. godine.

Tekst Javnog natječaja možete vidjeti u privitku.


Javni poziv pomoćnik/ica u nastavi

XII. gimnazija dana 25. rujna 2018. godine, a u sklopu projekta "Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza III", objavljuje Javni poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi u XII. gimnaziji- 1 izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme (35 sati tjedno), za nastavnu godinu 2018./2019. (najdulje do 14. lipnja 2019. godine).

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Javnog poziva, s naznakom Javni poziv za nezaposlene osobe za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi u XII. gimnaziji-partneru u projektu "Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza III", podnose se osobno ili preporučeno poštom na adresu: XII. gimnazija, Gjure Prejca 2, 10 040 Zagreb.

Prijave se podnose od 25. rujna 2018. godine do 3. listopada 2018. godine.  Nepotpune i nepravodobne prijave neće biti razmatrane.

Na Javni poziv se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.

Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona: 01/299 23 56

Tekst Javnog poziva možete vidjeti u privitku.

Priloženi dokumenti:
Javni poziv pomocnik u nastavi.pdf


Javni natječaj nastavnik/ica kemije

XII. gimnazija dana 20. rujna 2018. godine objavljuje Javni natječaj za radno mjesto nastavnika/ice kemije na određeno, nepuno radno vrijeme (30 sati tjedno), zamjena za privremeno nenazočnu radnicu-1 izvršitelj/ica.

Na Javni natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Gjure Prejca 2, 10 040 Zagreb.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave Javnog natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnim pločama XII. gimnazije. 

Tekst Javnog natječaja možete vidjeti u privitku.


Javni natječaj nastavnik likovne umjetnosti

XII. gimnazija objavljuje dana 12. rujna 2018. godine Javni natječaj za nastavnika/icu likovne umjetnosti na neodređeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno)-1 izvršitelj/ica.

Na Javni natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: XII. gimnazija, Gjure Prejca 2, 10 040 Zagreb. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave Javnog natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama XII. gimnazije i mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje,

Tekst natječaja možete vidjeti u privitku.


Javni natječaj-nastavnik/ica biologije

XII. gimnazija objavljuje dana 12. rujna 2018. godine Javni natječaj za nastavnika/icu biologije na neodređeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno)-1 izvršitelj/ica.

Na Javni natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.

Prijave na Javni natječaj podnose se neposredno ili poštom na adresu: XII. gimnazija, Gjure Prejca 2, 10 040 Zagreb. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave Javnog natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama XII. gimnazije i mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.

Tekst natječaja možete vidjeti u privitku.


Javni poziv za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

XII. gimnazija objavljuje Javni poziv za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa- nastavnik/ica filozofije pripravnik/ica u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom (1 izvršitelj).

Javni poziv je 9. studenoga 2017. godine objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama XII. gimnazije i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prijave na Javni poziv podnose se u roku 8 dana od dana objave Javnog poziva neposredno ili poštom na adresu: XII. gimnazija, Gjure Prejca 2, 10 040 Zagreb, s naznakom "Javni poziv za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa". 

Nepotpune i nepravodobno poslane prijave neće se razmatrati.

O rezultatima Javnog poziva kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice XII. gimnazije.

Tekst Javnog poziva možete vidjeti u privitku.


JAVNI POZIV ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE

1. Poštovani, pozivamo Vas da svoje ponude dostavite na temelju priloženog obrasca do 20.01.2015. do 10 sati.

U privitku možete vidjeti odluku Povjerenstva o odabiru ponuđača za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave.

2. Poštovani, pozivamo Vas da svoje ponude za organizaciju višednevne učioničke nastave za 2. razrede dostavite na temelju priloženog obrasca do 29.01.2015. do 15 sati.

U privitku možete vidjeti odluku Povjerenstva o odabiru ponuđača za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave.

3. Poštovani, pozivamo Vas da svoje ponude za organizaciju školskog izleta za učenike 1. razreda dostavite na temelju priloženog obrasca do 16. 03. 2015. do 12 sati.

U privitku možete vidjeti odluku Povjerenstva o odabiru ponuđača za organizaciju školskog izleta za učenike 1. razreda.


Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
E-dnevnici

POMOĆ U VRIJEME PANDEMIJE

    

Školska liječnica

UPISI

Kalendar
« Lipanj 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Prikazani događaji

KORISNE POVEZNICE
Online sadržaji

Da bi se ulogirali na sljedeće sadržaje,
potrebno je imati aktivan

elektronički identitet: AAI@EduHr za
akademsku i istraživačku zajednicu, odnosno
HUSO korisnički račun za učenike,
nastavnike i profesore osnovnih i srednjih škola.

 


 


 


 

 

 

Flag Counter

 

Brojač posjeta
Ispis statistike od 19. 5. 2017.

Ukupno: 280756
CMS za škole logo
XII. gimnazija Zagreb / Gjure Prejca 2, HR-10000 Zagreb / gimnazija-dvanaesta-zg.skole.hr / ured@gimnazija-dvanaesta-zg.skole.hr
preskoči na navigaciju